Skip to main content

100 Years of the IWW

 

One Big Union Jest to oficjalna strona Industrial Workers of the World. Znajdziesz tu prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby przy³¹czyæ siê do IWW, organizowaæ siê w Twoim miejscu pracy i budowaæ Jeden Powszechny Zwi¹zek. Wiêkszoœæ zamieszczonych tutaj informacji dotyczy Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale s¹ te¿ linki do stron IWW gdzie indziej.

IWW jest oddolnym zwi¹zkiem dla wszystkich pracowników, zwi¹zkiem przeznaczonym do organizowania w pracy, w naszych zak³adach i naszych spo³ecznoœciach. Cz³onkowie IWW organizuj¹ siê, aby wywalczyæ lepsze warunki ju¿ dziœ, ale te¿ by stworzyæ w przysz³oœci œwiat oparty na demokratycznej gospodarce. Chcemy aby owoce naszej pracy s³u¿y³y samym pracownikom i spo³ecznoœciom, a nie garstce szefów i w³adzom.

Jesteœmy Przemys³owymi Pracownikami Œwiata (Industrial Workers of the World), poniewa¿ organizujemy siê przemys³owo. Oznacza to organizowanie siê wszystkich pracowników wytwarzaj¹cych te same dobra, lub us³ugê w jeden zwi¹zek, a nie dzielenie ich ze wzglêdu na kwalifikacje lub fach, w ten sposób mo¿emy skupiæ swe si³y i wywalczyæ nasze cele. Pocz¹wszy od za³o¿enia w 1905 IWW wnios³o znacz¹cy wk³ad do walk klasowych na ca³ym œwiecie i zdoby³o chlubn¹ tradycjê organizowania siê w poprzek p³ciowych, etnicznych i rasowych podzia³ów na d³ugo przed tym, kiedy sta³o siê to powszechne.

Zachêcamy Ciê do zostania cz³onkiem, bez wzglêdu na to, czy IWW ma prawo do reprezentowania w twoim miejscu pracy, czy nie. Organizujamy pracownika, a nie pracê, w naszym rozumieniu istnienie zwi¹zku nie jest wynikiem zezwolenia od rz¹du, czy zatrudniaj¹cego, lecz wynikiem wspólnego wyra¿enia przez pracowników naszych problemów. Czasem oznacza to odmowê wykonywania pracy z niebezpiecznym wyposa¿eniem, czy przy chemikaliach. Czasem oznacza to strajkowanie, albo podpisanie umowy. Czasem te¿ oznacza to wykrzyczenie w³asnych spraw lub krzywd w danym miejscy pracy, czy w ca³ej ga³êzi przemys³u.

IWW jest demokratycznym, prowadzonym przez wszystkich cz³onków zwi¹zkiem. To w³aœnie oni rozstrz¹saj¹ wszelkie sprawy i dokonuj¹ wyboru odpowiedniej taktyki. Po co czekaæ? PRZY£¥CZ SIE DO IWW i organizuj siê dla lepszego jutra.

Nasze stanowisko:

Direct Action Gets the Goods Klasa pracuj¹ca i klasa zatrudniaj¹ca nie maj¹ ze sob¹ nic zbie¿nego. Nie bêdzie miêdzy nimi pokoju tak d³ugo, dopóty g³ód i nêdza dotykaæ bêdzie miliony ludzi pracy, a garstka tworz¹ca klasê zatrudniaj¹c¹ mieæ bêdzie wszelkie zbytki.

Walk tych dwóch klas zakoñczy siê dopiero, kiedy pracownicy œwiata zorganizuja siê jako klasa, przejm¹ œrodki produkcji, obal¹ system p³acowy i rozpoczn¹ ¿ycie w harmonii z Ziemi¹.

Obserwujemy, ¿e koncentrowanie siê zarz¹dzania poszczególnymi ga³êziami przemys³u w coraz to bardziej nieliczne rêce czyni zwi¹zki zawodowe niezdolne do stawienia czo³a wci¹¿ rosn¹cej w si³ê klasie zatrudniaj¹cej. Zwi¹zki zawodowe sprzyjaj¹ utrzymywaniu takiego stanu, w którym jedna grupa robotników wpêdza w pu³apkê inn¹ grupê robotników z tej samej bran¿y, niszcz¹c siê nawzajem w wojnach p³acowych. Co wiêcej, zwi¹zki zawodowe pomagaj¹ klasie zatrudniaj¹cej zwodziæ pracowników w przeœwiadczenie o rzekomym wspólnym interesie klasy pracuj¹cej i zatrudniaj¹cej.

Ta sytuacja mo¿e byæ zmieniona,a interesy klasy robotniczej mog¹ byæ realizowane tylko dziêki organizacji tak uformowanej, by wszyscy jej cz³onkowie w jednej lub wszystkich bran¿ach mogli przerwaæ pracê kiedykolwiek i gdziekolwiek wybuchnie strajk lub zostanie zastosowany lokaut.W ten sposób krzywda jednego staje siê krzywd¹ dla nas wszystkich.

Konserwatywne motto, "Sprawiedliwa dniówka za sprawiedliwy dzieñ pracy" musimy przekszta³ciæ w nasze rewolucyjne has³o, "Zniesienie systemu p³acowego"

Historyczn¹ misj¹ klasy pracuj¹cej jest rozprawienie siê z kapitalizmem. Armia produkcji musi byæ zorganizowana, nie tylko na dzisiejsz¹ walkê z kapitalistami, ale te¿ dla zapewnienia produkcji, kiedy kapitalizm ju¿ bêdzie pokonany. Przez przemys³owe organizowanie siê tworzymy nowe spo³eczeñstwo wewn¹trz skorupy starego.

Potrzebna pomoc przy t³umaczeniu!

Mo¿esz pomóc IWW przez przet³umaczenie tej strony na jêzyk, którym siê pos³ugujesz. Obecnie mamy podstawy strony w wersjach jêzykowych, które mo¿esz zobaczyæ na samej górze, ale to nie jest wszystko. Potrzebujemy t³umaczenia wszelkich materia³ów, które by³yby u¿yteczne dla Waszych potrzeb. Jeœli mo¿esz pomóc w t³umaczeniu i popierasz IWW, przy³¹cz siê i pomó¿ nam w tworzeniu innych wersji jêzykowych. Jeœli masz umiejêtnoœci projektowania stron www, mo¿emy dostarczyæ Ci wyjœciowe wersje strony do edycji. SKONTAKTUJ SIÊ z nami i daj nam znaæ, ¿e chcesz pomóc.

Ponadto, jeœli potrafisz przet³umaczyæ coœ na jêzyk niewymieniony powy¿ej, nie wahaj siê tego zrobiæ. Nie mo¿emy, niestety, zaakceptowaæ wygenerowanych przez ró¿ne translatory t³umaczeñ.Jak coœ znale¿æ na IWW.ORG

To jest oficjalna strona Industrial Workers of the World. Znajdziesz tu prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby przy³¹czyæ siê do IWW, organizowaæ siê w Twoim miejscu pracy i budowaæ Jeden Powszechny Zwi¹zek. Wiêkszoœæ zamieszczonych tutaj informacji dotyczy Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale s¹ te¿ linki do stron IWW gdzie indziej. Linki do wiêkszoœci stron sa w kolorze CZERWONYM, natomiast strony z mo¿liwoœci¹ transakcji online - w ZIELONYM. Nowa strona jest wci¹¿ niedokoñczona, wiêc mo¿esz byæ skierowany/a do jej starszych wersji. Nasza strona jest bardzo rozleg³a, dlatego te¿ usystematyzowaliœmy wszystko w ró¿ne kategorie. Poni¿ej krótki opis: